background
logotype

Voorwaarden

Algemene voorwaarden kattenpension De Krullentrap

1. Voor iedere reservering voor een gastdier bij kattenpension De Krullentrap wordt door de ondernemer een reserveringsformulier in tweevoud opgemaakt. Aan de achterzijde van deze overeenkomst staan de algemene voorwaarden. Aan de klant wordt een exemplaar uitgereikt. Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam- en adresgegevens van het kattenpension en van de klant, gegevens ten aanzien van ras, geslacht, leeftijd en bijzonderheden van de gastkat, de duur van het verblijf en de verschuldigde kosten per dag.

2. Het reserveringsformulier, dat voorzien is van de handtekening van zowel de klant als de ondernemer geldt als bevestiging van de totstandkoming van de pension-overeenkomst.

3. De vermelde prijs per dag per gastdier is inclusief verzorging, voeding en huisvesting.

4. Het verschuldigde pensiongeld dient vooraf betaald te worden.

5. Bij een eventueel vervroegd afhalen van het gastdier is kattenpension De Krullentrap niet verplicht de prijs van de resterende dagen terug te betalen.

6. Indien de klant zich niet meldt op de afgesproken aanvangsdatum bij kattenpension De Krullentrap, mag het kattenpension de overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant het gehele pensiongeld verschuldigd.

7. Kattenpension De Krullentrap verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier en zal zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de klant ten aanzien hiervan.

8. De klant is verplicht voor aanvang van het verblijf, het bewijs van inenting tegen kattenziekte en niesziekte, alsmede het bewijs tegen ieder andere wettelijk voorgeschreven aanvullende vereiste inenting af te geven. Kattenpension De Krullentrap is gerechtigd een gastdier te weigeren indien deze niet voldoende is ingeënt.

9. Kattenpension De Krullentrap mag, na overleg met een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen,indien dit naar mening van het kattenpension noodzakelijk is.

10. Kattenpension De Krullentrap zal nooit eigenaar van het gastdier kunnen worden, ook als deze na de afgesproken tijd niet opgehaald wordt (hiervoor is wel het afgesproken bedrag per dag verschuldigd). Indien het gastdier niet binnen 4 weken na de einddatum van het contract is opgehaald, mag het kattenpension het gastdier afstaan aan een dierenasiel. Alle hiervoor gemaakte kosten worden verhaald op de klant.

11. De klant machtigt het kattenpension om in geval van ziekte van het gastdier -of een redelijk vermoeden- hiervan tijdens het verblijf in het pension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

12. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het pension te verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor een goede huisvesting en verzorging. De klant is aansprakelijk voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet of onjuist verstrekken van gegevens en documenten van het gastdier. Indien het gastdier tijdens het verblijf onverhoopt komt te overlijden, kan het kattenpension door een onafhankelijke deskundige sectie te laten verrichten. De kosten hiervan komen voor rekening van het kattenpension. Kattenpension De Krullentrap is aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van niet-naleving van haar verplichtingen, zoals vermeld in deze overeenkomst met uitzondering van schade die voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden, of die niet te wijten is aan het kattenpension. De aansprakelijkheid is in geen geval hoger dan € 500,00. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht

 

13. Op de pension-overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2024 - Kattenpension de Krullentrap - All rights reserved - Designed by Jalem.nl